NUO 2011 M. MOKYKLOSE PRADĖJO VEIKTI VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS.

Tyrimai rodo, kad nuo to, kaip vaikas jaučiasi mokykloje, didele dalimi priklauso jo mokymosi motyvacija ir ugdymosi bei mokymosi rezultatai.

Vaiko gerovės komisija veikia kiekviename darželyje, bendrojo ugdymo mokykloje ir profesinio mokymo įstaigoje, vykdančioje pirminį profesinį mokymą.

Jei vaikui iškilo problema mokykloje, tėvai pirmiausia turėtų ją aptarti su klasės auklėtoju, ugdančiu mokytoju arba mokyklos psichologu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu ar logopedu. Kai problemai spręsti prireikia specialistų komandos pagalbos, pasitelkiama vaiko gerovės komisija.

Į komisijos sudėtį taip pat gali būti įtraukiami mokinių tėvai ar globėjai, vietos bendruomenės, seniūnijos, nevyriausybinių organizacijų atstovai, kiti asmenys, besirūpinantys vaiko gerove.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA  DIRBA KAIP KOMANDA IR VADOVAUJASI ŠIAIS PRINCIPAIS:

• išklauso vaiką tiesiogiai arba per jo tėvus;
• priimdama su vaiku susijusius sprendimus, atsižvelgia į vaiko amžių ir brandą, jo psichikos ir fizinius ypatumus, sveikatos būklę, ugdymosi poreikius, vaiko ir tėvų interesus ir lūkesčius, socialinę aplinką ir kitas aplinkybes;
• priimdama sprendimus teikia pirmenybę vaiko interesams;
• pagalbos prieinamumui neturi įtakos vaiko etninė kilmė, rasė, lytis, socialinė jo tėvų padėtis, vaiko neįgalumas ar panašūs veiksniai; informacija, reikalinga vaiko problemai spręsti, yra nevieša ir prieinama tik tiems asmenims, kurie tiesiogiai susiję su problemos sprendimu;
• bendradarbiauja su vietos bendruomene, valstybės ir savivaldybių institucijomis, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis (švietimo pagalbos tarnybomis), nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt.

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas skelbiamas Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės www.smm.lt skyriuje „Teisinė informacija“, Seimo interneto svetainėje http://www3.lrs.lt

Susisiekite

Baublių mokykla-daugiafunkcis centras

Mokyklos g. 17, Baublių k., Žalgirio sen., 97200 Kretingos r.

Tel. 8 676 36 490, el.p. baubliupm@baubliai.kretinga.lm.lt

Kalba

ltnlenetdelvplru

Pamokų laikas

  1. 800  -  845  
  2. 900  -  945
  3. 955  - 1040
  4. 1100 - 1145
  5. 1205 - 1250
  6. 1300 - 1345
  7. 1355 - 1440

Kalendorius

Gruodis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Facebook