MOKYKLOS TARYBOS FUNKCIJOS:

1. Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklai aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.
2. Taryba sudaroma iš Mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų. Tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Mokyklos direktorius.   
3. Į Tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, mokinius – mokinių taryba, bendruomenės atstovus – Mokyklos direktorius.
4. Tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
5. Tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu Tarybos posėdyje.
6. Taryba:
6.1. teikia siūlymų dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
6.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam  ir ugdymo planams, Mokyklos nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus; 
6.3. teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo; 
6.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus; 
6.5. išklauso Mokyklos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo; 
6.6. teikia siūlymų Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo; 
6.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymų Mokyklos direktoriui; 
6.8. teikia siūlymų dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių vaikų ir mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius; 
6.9. parenka Mokyklos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo; 
6.10. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus. 
7. Tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. 
8. Mokyklos Taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

 

Susisiekite

Baublių mokykla-daugiafunkcis centras

Mokyklos g. 17, Baublių k., Žalgirio sen., 97200 Kretingos r.

Tel. 8 676 36 490, el.p. baubliupm@baubliai.kretinga.lm.lt

Kalba

ltnlenetdelvplru

Pamokų laikas

  1. 800  -  845  
  2. 900  -  945
  3. 955  - 1040
  4. 1100 - 1145
  5. 1205 - 1250
  6. 1300 - 1345
  7. 1355 - 1440

Kalendorius

Gruodis 2018
Pi An Tr Ke Pe Še Sek
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Facebook